لوله کاروگیت سایز 600

لوله کاروگیت سایز600 میلیمتر لوله کاروگیت (لوله پلی اتیلن دو جداره) به لوله هایی گفته می شود که شامل دو جداره می باشد بک جداره بیرونی به شکل آجدار یا حاقه حلقه و لایه داخلی صاف و صیقلی می باشد که برای سیالات اسیدی و بازی- و شبکه های جمع آوری فاضلاب شبکه های آبرسانی وپساب های صنعتی بکار می رود لوله های کاروگیت تحمل فشار های داخلی را ندارد و معمولا 5/1 بار را تحمل می کند ولی حلقه های بیرونی و لوله در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت بالایی دارد و نصبت به خاک و شرایط منطقه در فشار های مختلف تولید می شود لوله های کاروگیت معمولا جهت یک کانال زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد لوله های کاروگیت به سه دسته16-5/31-64کیلو نیوتون تقسیم بندی می شود و این نوع لوله ها تنوع سایز زیادی دارد و از سایز 110 تا3200 میلیمتر تولید می شود
لوله کاروگیت سایز600 میلیمتر لوله کاروگیت (لوله پلی اتیلن دو جداره) به لوله هایی گفته می شود که شامل دو جداره می باشد بک جداره بیرونی به شکل آجدار یا حاقه حلقه و لایه داخلی صاف و صیقلی می باشد که برای سیالات اسیدی و بازی- و شبکه های جمع آوری فاضلاب شبکه های آبرسانی وپساب های صنعتی بکار می رود لوله های کاروگیت تحمل فشار های داخلی را ندارد و معمولا 5/1 بار را تحمل می کند ولی حلقه های بیرونی و لوله در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت بالایی دارد و نصبت به خاک و شرایط منطقه در فشار های مختلف تولید می شود لوله های کاروگیت معمولا جهت یک کانال زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد لوله های کاروگیت به سه دسته16-5/31-64کیلو نیوتون تقسیم بندی می شود و این نوع لوله ها تنوع سایز زیادی دارد و از سایز 110 تا3200 میلیمتر تولید می شود
لوله کاروگیت سایز600 میلیمتر لوله کاروگیت (لوله پلی اتیلن دو جداره) به لوله هایی گفته می شود که شامل دو جداره می باشد بک جداره بیرونی به شکل آجدار یا حاقه حلقه و لایه داخلی صاف و صیقلی می باشد که برای سیالات اسیدی و بازی- و شبکه های جمع آوری فاضلاب شبکه های آبرسانی وپساب های صنعتی بکار می رود لوله های کاروگیت تحمل فشار های داخلی را ندارد و معمولا 5/1 بار را تحمل می کند ولی حلقه های بیرونی و لوله در مقابل فشارهای بیرونی مقاومت بالایی دارد و نصبت به خاک و شرایط منطقه در فشار های مختلف تولید می شود لوله های کاروگیت معمولا جهت یک کانال زیر زمینی مورد استفاده قرار می گیرد لوله های کاروگیت به سه دسته16-5/31-64کیلو نیوتون تقسیم بندی می شود و این نوع لوله ها تنوع سایز زیادی دارد و از سایز 110 تا3200 میلیمتر تولید می شود