تبدیل جوشی پلی اتیلن

اتصالات جوشی پلی اتیلن آبیاران صنعت این نوع اتصالات در کشاورزی وصنعت و انتقال سیال مورد استفاده قرار می گیرد و جایگزین مناسبی برای دیگر اتصالات ازقبیل آهنی گالوانیزه وچدنی می باشد از مزیت های این نوع اتصالات سبک بودن و حمل آسان و همچنین مقاومت بالا در مقابل خورندگی سیا ل و زنگ زدگی و گول عمر بالا می باشد این نوع اتصالات در دو نوع فشارمعمولی و فشار قوی تولید می گرددکه بر اساس فشار خط نوع سیال و ضخامت لوله مورد استفاده قرار می گیرداین نوع اتصالات به صورت زانوجوشی پلی اتیلن سه راه جوشی پلی اتیلن تبدیل جوشی پلی اتیلن و فلنچ جوشی پلی اتیلن وکمربند جوشی و گپ پلی اتیلن تولید می گردد
اتصالات جوشی پلی اتیلن آبیاران صنعت این نوع اتصالات در کشاورزی وصنعت و انتقال سیال مورد استفاده قرار می گیرد و جایگزین مناسبی برای دیگر اتصالات ازقبیل آهنی گالوانیزه وچدنی می باشد از مزیت های این نوع اتصالات سبک بودن و حمل آسان و همچنین مقاومت بالا در مقابل خورندگی سیا ل و زنگ زدگی و گول عمر بالا می باشد این نوع اتصالات در دو نوع فشارمعمولی و فشار قوی تولید می گرددکه بر اساس فشار خط نوع سیال و ضخامت لوله مورد استفاده قرار می گیرداین نوع اتصالات به صورت زانوجوشی پلی اتیلن سه راه جوشی پلی اتیلن تبدیل جوشی پلی اتیلن و فلنچ جوشی پلی اتیلن وکمربند جوشی و گپ پلی اتیلن تولید می گردد