شیر فلکه برنجی

شیر فلکه کشویی برنجی کلمه شیر از کلمه (valve) در زبان انگلیسی گرفته شده که به معنی گلوگاه می باشد این شیر های برنجی بیشتر در قسمت هایی قرار می دهند که بخواهند جریان سیال را به طور کامل بسته و یا باز کاملا باز نگه دارند یکی دیگر از مزیتهای این نوع شیر ها به کم بودن افت فشار در طول آن می باشد و به خاطر همین خواص در سر لوله های با طول زیاد از شیر های برنجی استفاده می شود شیر های کشویی را می توان در اندازه های وصیعی استفاده کرد این نوع شیر ها در موقع باز و بسته شدن آببندی خوبی دارند این نوع شیر ها بر لوله های فلزی پلی اتیلن و لوله های پنج لایه و انواع شیلنک ها قابل استفاده می باشد مهمترین موارد استفاده از این نوع شیر های برنجی در مایعات ویکسوز(چسبنده) مانند گریس ها روغن های سنگین و دیگر سیالات این است که شیر ها به صورت کامل باز میشود و هیچ گونه مقاومتی مقابل سیال نداشته و سیال به راحتی و با کمترین افت فشار ادامه مسیر میدهد و وقتی شیر ها بسته هستند داخل یک یک حلقه آب بندی قرار می گیرد و جریان بسته میشود و هیچ گونه نشتی ایجاد نمی شود این نوعشیر ها معمولادر تمامی تاسیسات آب رسانی ا ز جمله آب شرب آب خام آبهای سطهی و فاضلاب رو غن ها هوای فشرده و سیستم بهداشتی و پنوماتیک و تمامی گازهای خنثی مورد استفاده قرار می گیرد شیر فلکه های برنجی فوق دارای استاندارد ایران و اروپا را دارا می باشد شیر های برنجی تحمل فشار تا 16 اتمسفر (کلاس 250) را دارا می باشد و حرارت تا 200 درجه سانتی گراد را دارد
شیر فلکه کشویی برنجی کلمه شیر از کلمه (valve) در زبان انگلیسی گرفته شده که به معنی گلوگاه می باشد این شیر های برنجی بیشتر در قسمت هایی قرار می دهند که بخواهند جریان سیال را به طور کامل بسته و یا باز کاملا باز نگه دارند یکی دیگر از مزیتهای این نوع شیر ها به کم بودن افت فشار در طول آن می باشد و به خاطر همین خواص در سر لوله های با طول زیاد از شیر های برنجی استفاده می شود شیر های کشویی را می توان در اندازه های وصیعی استفاده کرد این نوع شیر ها در موقع باز و بسته شدن آببندی خوبی دارند این نوع شیر ها بر لوله های فلزی پلی اتیلن و لوله های پنج لایه و انواع شیلنک ها قابل استفاده می باشد مهمترین موارد استفاده از این نوع شیر های برنجی در مایعات ویکسوز(چسبنده) مانند گریس ها روغن های سنگین و دیگر سیالات این است که شیر ها به صورت کامل باز میشود و هیچ گونه مقاومتی مقابل سیال نداشته و سیال به راحتی و با کمترین افت فشار ادامه مسیر میدهد و وقتی شیر ها بسته هستند داخل یک یک حلقه آب بندی قرار می گیرد و جریان بسته میشود و هیچ گونه نشتی ایجاد نمی شود این نوعشیر ها معمولادر تمامی تاسیسات آب رسانی ا ز جمله آب شرب آب خام آبهای سطهی و فاضلاب رو غن ها هوای فشرده و سیستم بهداشتی و پنوماتیک و تمامی گازهای خنثی مورد استفاده قرار می گیرد شیر فلکه های برنجی فوق دارای استاندارد ایران و اروپا را دارا می باشد شیر های برنجی تحمل فشار تا 16 اتمسفر (کلاس 250) را دارا می باشد و حرارت تا 200 درجه سانتی گراد را دارد
شیر فلکه کشویی برنجی کلمه شیر از کلمه (valve) در زبان انگلیسی گرفته شده که به معنی گلوگاه می باشد این شیر های برنجی بیشتر در قسمت هایی قرار می دهند که بخواهند جریان سیال را به طور کامل بسته و یا باز کاملا باز نگه دارند یکی دیگر از مزیتهای این نوع شیر ها به کم بودن افت فشار در طول آن می باشد و به خاطر همین خواص در سر لوله های با طول زیاد از شیر های برنجی استفاده می شود شیر های کشویی را می توان در اندازه های وصیعی استفاده کرد این نوع شیر ها در موقع باز و بسته شدن آببندی خوبی دارند این نوع شیر ها بر لوله های فلزی پلی اتیلن و لوله های پنج لایه و انواع شیلنک ها قابل استفاده می باشد مهمترین موارد استفاده از این نوع شیر های برنجی در مایعات ویکسوز(چسبنده) مانند گریس ها روغن های سنگین و دیگر سیالات این است که شیر ها به صورت کامل باز میشود و هیچ گونه مقاومتی مقابل سیال نداشته و سیال به راحتی و با کمترین افت فشار ادامه مسیر میدهد و وقتی شیر ها بسته هستند داخل یک یک حلقه آب بندی قرار می گیرد و جریان بسته میشود و هیچ گونه نشتی ایجاد نمی شود این نوعشیر ها معمولادر تمامی تاسیسات آب رسانی ا ز جمله آب شرب آب خام آبهای سطهی و فاضلاب رو غن ها هوای فشرده و سیستم بهداشتی و پنوماتیک و تمامی گازهای خنثی مورد استفاده قرار می گیرد شیر فلکه های برنجی فوق دارای استاندارد ایران و اروپا را دارا می باشد شیر های برنجی تحمل فشار تا 16 اتمسفر (کلاس 250) را دارا می باشد و حرارت تا 200 درجه سانتی گراد را دارد
شیر فلکه کشویی برنجی کلمه شیر از کلمه (valve) در زبان انگلیسی گرفته شده که به معنی گلوگاه می باشد این شیر های برنجی بیشتر در قسمت هایی قرار می دهند که بخواهند جریان سیال را به طور کامل بسته و یا باز کاملا باز نگه دارند یکی دیگر از مزیتهای این نوع شیر ها به کم بودن افت فشار در طول آن می باشد و به خاطر همین خواص در سر لوله های با طول زیاد از شیر های برنجی استفاده می شود شیر های کشویی را می توان در اندازه های وصیعی استفاده کرد این نوع شیر ها در موقع باز و بسته شدن آببندی خوبی دارند این نوع شیر ها بر لوله های فلزی پلی اتیلن و لوله های پنج لایه و انواع شیلنک ها قابل استفاده می باشد مهمترین موارد استفاده از این نوع شیر های برنجی در مایعات ویکسوز(چسبنده) مانند گریس ها روغن های سنگین و دیگر سیالات این است که شیر ها به صورت کامل باز میشود و هیچ گونه مقاومتی مقابل سیال نداشته و سیال به راحتی و با کمترین افت فشار ادامه مسیر میدهد و وقتی شیر ها بسته هستند داخل یک یک حلقه آب بندی قرار می گیرد و جریان بسته میشود و هیچ گونه نشتی ایجاد نمی شود این نوعشیر ها معمولادر تمامی تاسیسات آب رسانی ا ز جمله آب شرب آب خام آبهای سطهی و فاضلاب رو غن ها هوای فشرده و سیستم بهداشتی و پنوماتیک و تمامی گازهای خنثی مورد استفاده قرار می گیرد شیر فلکه های برنجی فوق دارای استاندارد ایران و اروپا را دارا می باشد شیر های برنجی تحمل فشار تا 16 اتمسفر (کلاس 250) را دارا می باشد و حرارت تا 200 درجه سانتی گراد را دارد
شیر فلکه کشویی برنجی کلمه شیر از کلمه (valve) در زبان انگلیسی گرفته شده که به معنی گلوگاه می باشد این شیر های برنجی بیشتر در قسمت هایی قرار می دهند که بخواهند جریان سیال را به طور کامل بسته و یا باز کاملا باز نگه دارند یکی دیگر از مزیتهای این نوع شیر ها به کم بودن افت فشار در طول آن می باشد و به خاطر همین خواص در سر لوله های با طول زیاد از شیر های برنجی استفاده می شود شیر های کشویی را می توان در اندازه های وصیعی استفاده کرد این نوع شیر ها در موقع باز و بسته شدن آببندی خوبی دارند این نوع شیر ها بر لوله های فلزی پلی اتیلن و لوله های پنج لایه و انواع شیلنک ها قابل استفاده می باشد مهمترین موارد استفاده از این نوع شیر های برنجی در مایعات ویکسوز(چسبنده) مانند گریس ها روغن های سنگین و دیگر سیالات این است که شیر ها به صورت کامل باز میشود و هیچ گونه مقاومتی مقابل سیال نداشته و سیال به راحتی و با کمترین افت فشار ادامه مسیر میدهد و وقتی شیر ها بسته هستند داخل یک یک حلقه آب بندی قرار می گیرد و جریان بسته میشود و هیچ گونه نشتی ایجاد نمی شود این نوعشیر ها معمولادر تمامی تاسیسات آب رسانی ا ز جمله آب شرب آب خام آبهای سطهی و فاضلاب رو غن ها هوای فشرده و سیستم بهداشتی و پنوماتیک و تمامی گازهای خنثی مورد استفاده قرار می گیرد شیر فلکه های برنجی فوق دارای استاندارد ایران و اروپا را دارا می باشد شیر های برنجی تحمل فشار تا 16 اتمسفر (کلاس 250) را دارا می باشد و حرارت تا 200 درجه سانتی گراد را دارد